Gå til indhold

FN & andre partnere i Libanon

FN's Humanitære Koordinationsorgan (OCHA)

Beskrivelse

FN’s Humanitære Koordinationsorgan (OCHA) har til formål at styrke den internationale respons i komplekse nødssituationer. I Libanon fokuserer OCHA på at: 1) styrke koordinationsmekanismerne på det strategiske niveau med henblik på at forbedre planlægningen og opfølgningen på den samlede indsats på tværs af alle sektorer, 2) mobiliseringen af en fleksibel, forudsigelig humanitær finansiering via ”Libanons Humanitære Fund”, 3) styrke kontekstbevidsthed og vurderingen af humanitære behov, huller og responser, og 4) advokere for en bedre beskyttelse af flygtninge, sårbare libanesere og humanitær adgang for humanitære aktører.

Eksempel på projekt

Danmark støtter den OCHA-ledede ”Libanons Humanitære Fond”, der har til formål at yde støtte til de mest sårbare personer i Libanon, særligt ældre og personer med særlige behov. Gennem fonden ydes der støtte til internationale og lokale NGO’er, der bistår alle sårbare lokalsamfund i Libanon uanset juridisk status, nationalitet, køn eller alder. Fonden skal gøre det muligt for implementeringspartnere at responderer rettigdigt på uforudsete nødssituationer med den fleksible finansiering fra OCHA. Derudover har fonden til formål at adressere de udfordringer underfinan-sierede sektorer møder, samt at sikre en kontinuerlig tilgang af ydelser til de mest sårbare. Fonden skal ligeledes styrke NGO’er til at øge deres rækkevidde og sikre at der er en reservefond i tilfælde af uforudsete nødsituationer.

 

Læs mere om OCHAs arbejde i Libanon på dets hjemmeside her:

Lebanon | OCHA (unocha.org)

 

FNs Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)

Beskrivelse

FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) spiller en afgørende rolle for at fremme beskyttelse og varige løsninger for flygtninge på verdensplan. UNHCR Libanon yder beskyttelse og assistance til både flygtninge og libanesiske lokalsamfund, som er berørt af flygtningekrisen. Det sker gennem et bredt spektrum af indsatser såsom: livreddende nødhjælp, uddannelse, beskyttelse, styrkelse af offentlige sundhedssystemer, styrket adgang til husly og til vand, sanitet og hygiejne. Under COVID-pandemien har UNHCR endvidere støttet Libanon ved at donere medicinsk udstyr og medicin til udvalgte hospitaler, bl.a. med henblik på at styrke intensivafdelinger mv.

Eksempel på projekter

Den politiske og socioøkonomiske situation er blevet væsentligt forværret i Libanon siden 2019, hvilket har haft en negativ indvirkning på den i forvejen sårbare flygtningebefolkning såvel som libanesiske værtssamfund. I lyset af et utilstrækkeligt nationalt socialt sikkerhedsnet i Libanon er det derfor blevet stadig vigtigere at styrke det sociale beskyttelsessystem på lokalt plan. Med støtte fra Danmark udbygger UNHCR sine indsatser gennem lokale medborgercentre med henblik på at forebygge og adressere beskyttelsesbehov, mindske socioøkonomiske sårbarheder og styrke kapaciteten til selvforsørgelse blandt flygtninge og sårbare libanesere. Medborgercentrene leverer en omfattende vifte af sociale ydelser med fokus på specifikke behov blandt målgruppen, herunder også ofre for seksuel og kønsbaseret vold, særligt udsatte børn, personer med handicap og ældre. Centrene tilbyder rådgivning, psykosocial støtte, oplysningsvirksomhed, erhvervsrelateret træning, fritids- og sportsaktiviteter. Medborgercentrene er derudover centrale mødesteder for libanesere og flygtninge og fungerer derfor også som vigtige steder for at fremme fredelig sameksistens og social stabilitet. I perioden 2022 t.o.m. 2024 vil Danmark finansiere seks centre i Mount Lebanon regionen, som ledes af den lokale implementeringspartner, Caritas Lebanon.
Med støtte fra Danmark vil UNHCR også styrke indsatser for ofre for kønsbaseret vold, bl.a. ved at sikre adgang til krisecentre. Derudover vil Danmarks støtte forebyggelsesindsatser bl.a. ved at gennemføre oplysningskampagner med henblik på at ændre social adfærd. Det vil bl.a. ske gennem den lokale partner ABAAD, som arbejder i Mount Lebanon-regionen og Bekaa-dalen.


Læs mere om UNHCRs arbejde i Libanon på dets hjemmeside her:

UNHCR Lebanon

 

FN's Udviklingsprogram (UNDP)

Beskrivelse

FN’s Udviklingsprogram (UNDP) er FN’s største udviklingsorganisation. UNDP er til stede i 170 lande og territorier, hvor organisationen samarbejder med nationale og lokale regeringsmyndigheder, civilsamfund, privatsektor og andre internationale udviklingsaktører for at fremme langsigtet bæredygtig. UNDP arbejder for at udrydde fattigdom, reducere ulighed og for en mere retfærdig, fredelig og bæredygtig verden.

Organisationen støtter regeringer i at udvikle politikker, styrke nationalt og lokalt lederskab og opbygge partnerskaber og institutionel kapacitet, der tilsammen bidrager til mere modstandsdygtige og bæredygtige samfund, der kan modstå kriser og sikre alle en anstændig levestandard.

 

Eksempel på projekter

Danmark har i 2021 ydet et bidrag til UNDPs anti-korruptionsprojekt ”anti-korruption til gengæld for tillid” i Libanon, som har til formål at styrke regeringens kapacitet til implementering af anti-korruptionsstrategier.

Derudover støtter Danmark et ”Tensions Monitoring System”, som er oprettet af UNDP i samarbejde med UNHCR. Programmet indsamler data om sociale spændinger mellem den libanesiske værtsbefolkning og syriske flygtninge, samt libaneserne imellem. Sidstnævnte har været stærkt stigende siden den økonomiske krise i Libanon startede i 2019. Projektet analyserer den indsamlede data og tilbyder feedback og anbefalinger til regeringspartnere og andre aktører. Tensions Monitoring System tjener derved som et tidligt varslingssystem, til at øge konfliktforebyggelse, og til at implementere mere konfliktsensitive programmer og politikker.

 

Læs mere om UNDPs arbejde i Libanon på dets hjemmeside her:

UNDP in Lebanon

 

FN's Landbrugsorganisation (FAO) 

Beskrivelse

FN's Landbrugsorganisation (FAO) leder den internationale indsats for at opnå fødevaresikkerhed på et globalt plan. I Libanon har FAOs prioriteter været at 1) fremme landsbrugs- og landlig udvikling gennem støtte til landbrugsproduktion, øget investeringer i landbrug og støtte til små landbrug til at reducere udgifter og øge kvaliteten af deres produkter; 2) at styrke modstandskraft blandt værtssamfund til syriske flygtninge. Dette inkluderer investeringer i landbrugsinfrastruktur med henblik på at fremme beskæftigelse, samt 3) at fremme en bæredygtig administration af naturressourcer gennem klimavenlige landbrugsteknologier og støtte til genplantning.

 

Eksempel på projekt

Danmark støtter FAOs projekt "Promotion of Agricultural Livelihoods and Employment through Investment in Land Reclamation and Water Reservoirs". Programmet har til formål at give bevillinger til landmænd og -kvinder til at investere i genvinding af land samt etablering af vandreservoirer og anden infrastruktur. Målet er at omdanne uproduktiv og forladte jordarealer til produktiv landbrugsjord, ved at konstruere terraser og vandreservoirer til at dyrke frugt og andre afgrøder og dermed bidrage til en bæredygtig stigning af landmændenes indkomst. Samtidig sigter projektet mod at skabe beskæftigelsesmuligheder for syrere og ufaglærte libanesere i lokale værtssamfund. Netop landbrugssektoren er en af de sektorer som syrere har tilladelse til at arbejde i ifølge den libanesiske arbejdslovgivning.

 

Læs mere om FAOs arbejde i Libanon på dets hjemmeside her:

FAO in Lebanon | Food and Agriculture Organization of the United Nations

 

Verdensbankgruppen

Beskrivelse

Verdensbanken er en multilateral organisation, som arbejder for at reducere fattigdom og bæredygtig vækst ved at finansiere stater. Dette sker gennem lån og gavebistand samt teknisk assistance og rådgivning til lavindkomstlande. I forbindelse med konflikt og kriser, som den syriske fordrivelseskrise, yder banken ekstraordinært lån og gavebistand til middelindkomstlande. Verdensbanken finansierer en lang række projekter inden for forskellige sektorer, herunder typisk infrastruktur, vand, transport, uddannelse, sundhed, sociale sikkerhedsnet, fattigdom, miljø, investeringer, jobskabelse og små og mellemstore virksomheder.

Eksempel på projekt

Lebanon Financing Facility (LFF) er en multidonor fond oprettet af Verdensbanken i tæt samarbejde med FN og EU i kølvandet på havneeksplosionen i Beirut i 2020. Den er støttet af Danmark og flere andre donorer. Fonden giver kun gavebistand og ikke lån. Dens primære formål er at hjælpe med genopbygning i omegnen af eksplosionsstedet. Den første aktivitet under fonden er et projekt, der støtter rehabilitering af en række mikro- og småvirksomheder, der fik lager, bygninger og inventar ødelagt i forbindelse med eksplosionen. Omkring 10.000 privatejede småvirksomheder blev fysisk skadet. Ødelæggelserne påvirkede virksomhedernes produktivitet og indtægtsmuligheder og førte til betydelige fyringer og konkurser. Fonden tilsigter gennem projektet at bevare arbejdspladser og reducere virksomhedslukninger og fyringer. Fonden har til hensigt at få gang i den øjeblikkelige socioøkonomiske fremgang ved at give bevillinger til omkring 4.300 mindre virksomheder til at dække udgifter i forbindelse med teknisk assistance, udstyr og genopbygning. Udover dette privatsektorprojekt planlægger fonden at restaurere historiske ejendomme, håndtere farligt affald, der blev spredt under eksplosionen, og hjælpe sårbare grupper gennem socio-økonomisk support.


Et andet af Verdensbankens danskstøttede projekter i Libanon er Global Concessional Financing Facility (GCFF), som er en lånepulje oprettet til at hjælpe middelindkomstlande, der modtager og huser store mængde flygtninge. GCFFen administreres af Verdensbanken og giver lån på gunstige vilkår til bla. Libanon. Formålet med lånene er at hjælpe den libanesiske stat i de sektorer, der er presset af flygtningetrykket, især infrastruktur, sundhed, kommunale services og jobskabelse.

 

Læs mere om Verdensbankgruppens arbejde i Libanon her:

Lebanon : Development news, research, data | World Bank

 

Agence Française de Développement (AFD)

Beskrivelse

AFD er en fransk statslig institution, der arbejder for at bekæmpe fattigdom og fremme en bæredygtig og økonomisk udvikling i en række af verdens lande. AFD har været tilstede i Libanon siden 1999. Organisationens oprindelige fokusområder var vand og hygiejne, støtte til produktionssektoren, samt urban udvikling. Fra 2012 begyndte AFD at udvikle projekter rettet mod sociale sektorer og at adresserer konsekvenserne af Syrien-krisen i Libanon. AFD yder støtte gennem bevillinger, lån, garantier, teknisk assitance m.v., og samarbejder med offentlige myndigheder (ministerier, kommuner), civilsamfundet og den private sektor.

 

SHABAKE

Shabake-projektet understøtter lokale civilsamfundsorganisationer, som arbejder til fordel for sårbare syrere og libanesere. Projektet omfatter fire komponenter: 1) kapacitetsopbygning af lokale civilsamfundsorganisationer, 2) finansiering af mini-projekter, 3) integration af partnere i den overordnede bistandsarkitektur og 4) understøttelse af responsen på eksplosionerne i Beiruts havn. Projektet blev indledt i januar 2019.

 

Disaster Risk Management (DRM)

Projektet støtter katastrofeforebyggelse og -håndtering blandt lokalsamfund og kommuner i områder, som huser mange flygtninge og hvor der er en særlig stor risiko for oversvømmelser. Samtidig støttes etableringen af forskellige former for infrastruktur med henblik på styrket landbrugsproduktion m.v. Projektet implementeres af et NGO-konsortium bestående af Solidarité International (SI), Libanesisk Røde Kors (LRC) og Fransk Røde Kors (FRC). Projektperioden løber fra 2020 til 2024.

 

Neighbourhood Approach

AFDs neighborhood approach skal støtte sårbare personer i kriseramte urbane nabolag i Libanon med henblik på at adresserer alvorlige behov i sårbare nabolag og styrke områdernes sociale sammenhængskraft. 

 

Læs mere om AFDs arbejde i Libanon her:

Lebanon | AFD - Agence Française de Développement